Privacyverklaring

De Stichting Zwembad Abcoude, gevestigd aan Ds Bleekerhof 55 in Abcoude, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking ten behoeve van de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement vindt u informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ons doel is om u zo goed mogelijk te informeren en van dienst te zijn. Daar hebben wij persoonsgegevens voor nodig. Deze verkrijgen wij, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij - indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering - verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op de website www.hetsporthuisabcoude.nl in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
• Bankrekeningnummer

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

• Als wij contact met u hebben gehad, bijvoorbeeld face-to-face, per telefoon of e-mail, dan gebruiken wij uw gegevens om te reageren en om contact te kunnen onderhouden.
• Voor het - met uw toestemming - toesturen van de nieuwsbrief.
• Het afhandelen van uw betaling.
• U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
• Om gevolg te geven aan afspraken, die voortvloeien uit een overeenkomst met de Stichting Zwembad Abcoude.
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zwembad Abcoude neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit doen we onder meer door een beveiligde verbinding van onze website, beveiligde apparatuur en bestanden en door de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot diegenen voor wie dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@hetsporthuisabcoude.nl.

Stichting Zwembad Abcoude neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zwembad Abcoude) tussen zit. Stichting Zwembad Abcoude gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

• Exceladministratie ten behoeve van financiële administratie en vastleggen gegevens voor gebruikers van Het Sporthuis Abcoude (zoals leszwemmen), vrijwilligers, donateurs en sponsoren.
• Mollie-betalingssysteem om eenvoudig donaties/betalingen te verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Stichting Zwembad Abcoude bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De toezending van onze nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment beëindigen via de link onderaan de nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zwembad Abcoude verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via cookies. Stichting Zwembad Abcoude gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming, Willem-Jan Ruizendaal, via privacy@hetsporthuisabcoude.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De gewijzigde privacyverklaring publiceren wij op onze website. Indien wij een belangrijke wijziging doorvoeren, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, en in de nieuwsbrief van Het Sporthuis Abcoude.