Mogelijke oplossing voor budgetverruiming Sporthuis

21 januari 2019

Eind 2018 bleek dat door de overspannen bouwmarkt en hoge duurzaamheidsambities een budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude nodig is. Vanzelfsprekend is eerst gekeken naar mogelijke bezuinigingen binnen het gebouw, waarbij het uitgangspunt is dat de functionaliteiten – zwembad, sportzaal en entree/koffiehoek en kantine/ontmoetingsruimte – ongewijzigd blijven. Bezuinigingen zijn mogelijk door bijvoorbeeld te kiezen voor andere materialen, een kleinere entreehal en door het efficiënter benutten van de algemene ruimtes. Ook na het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen blijft extra budget nodig.

Extra budget 
Maandag 14 januari jongstleden is de budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude besproken tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis in Mijdrecht. Om het budget te verruimen van 8,5 miljoen naar 10,1 miljoen zijn de volgende oplossingen mogelijk:

  1. Extra budget vanuit de gemeente voor de gymzalen. Wethouder Schuurs heeft een voorstel aan de raad voorgelegd om de gemeentelijke bijdrage voor de gymzalen te verhogen met  540.000 euro. Dit betreft de indexering van 15% door de overspannen bouwmarkt voor het deel van de gymzalen.
  2. Extra lening door Stichting Zwembad Abcoude. Aanvullend aan het raadsvoorstel hebben D66, VVD en de Seniorenpartij een amendement ingediend dat het mogelijk maakt dat de Stichting Zwembad Abcoude 735.000 euro extra leent bij de Bank Nederlandse Gemeente met een borgstelling van de gemeente. Daarnaast voorziet het amendement in een extra exploitatiebijdrage aan de stichting van 25.870 euro per jaar en schept het duidelijkheid over het controlemoment. Dit is het moment dat de stichting aan de hand van de definitieve offertes aan het College van B&W moet aantonen dat Het Sporthuis daadwerkelijk binnen het herziene budget kan worden gerealiseerd.
  3. Donaties van onder meer inwoners en de kruisvereniging. Tot nu toe is 50.000 euro door inwoners en lokale acties opgebracht. Ook heeft de kruisvereniging 175.000 euro gedoneerd ten behoeve van de beweegbare bodem.

Met de extra financiële ruimte die zo ontstaat, kan ervoor gezorgd worden dat een duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd wordt waar alle inwoners de komende veertig jaar terecht kunnen voor schoolgym, binnensporten, zwemmen en ontmoeten.

Donderdag 24 januari aanstaande zal blijken of het collegevoorstel en het amendement de goedkeuring krijgt van een meerderheid van de raad.