Presentatie business case aan de gemeenteraad

13 april 2017

Op woensdag 12 april hebben de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en de Stichting Abcoude Sport (SAS) de ontwikkelde business case voor een nieuw sportgebouw in Abcoude gepresenteerd tijdens een besloten, informerende raadsvergadering. De belangstelling van de raadsleden voor deze, door wethouder Schuurs geïnitieerde, bijeenkomst was groot. Naast de vele raadsleden waren ook vertegenwoordigers van de Bank Nederlandse Gemeenten, adviesbureaus Olco en 4Building en architect Max van Huut op uitnodiging van de stichtingen aanwezig en vertegenwoordigers van het door de wethouder ingehuurde expertisebureau Synarchis.

Het nieuwe sportgebouw, bestaande uit een zwembad, twee gymzalen en een sportkantine (met gelegenheid voor biljarten, kaarten en vergadering) wordt een accommodatie voor, door en met inwoners en ondernemers uit Abcoude en omgeving, benadrukte SZA-voorzitter Corien van der Linden tijdens de presentatie. Corien: “Vóór de mensen in Abcoude die graag zwemmen en een binnensport beoefenen, dóór de stichtingen SZA en SAS en mét inwoners en ondernemers die graag een bijdrage willen leveren aan het nieuwe sportgebouw, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen of middels een financiële bijdrage.” Belangrijke doelgroep van het nieuwe sportgebouw is het basisonderwijs in Abcoude. “Ruim 700 kinderen gymmen twee keer per week. Als de landelijke gymnorm te zijner tijd wordt uitgebreid en alle vier de basisscholen volgens het continurooster werken, dan is dat in het nieuwe sportgebouw mogelijk. De zalen van 15 x 25 meter en van 30 x 25 meter bieden volop ruimte en ook een natte gymles behoort straks tot de mogelijkheden om alle schoolkinderen voldoende uren te kunnen laten sporten.”

Sluiting Kees Bonzaal

Bij de ontwikkeling van de business case is nauw samengewerkt met de Stichting Abcoude Sport (SAS), deze stichting is eigenaar van de Kees Bonzaal. SZA-bestuurslid Willem-Jan Ruizendaal lichtte aan de raad toe waarom de Kees Bonzaal per 1 januari 2020 niet meer gebruikt kan worden: “De zaal is al ruim 40 jaar oud en dat is aan alles te merken. De zaal voldoet niet meer aan de normen van de KVLO. Er is te weinig daglicht, te veel geluidsoverlast en omdat er geen aparte tribune is, en veel mensen daardoor de zaal met buitenschoenen betreden, wordt de vloer snel vuil en is er meer slijtage. Het SAS-bestuur vindt het niet meer verantwoord op deze manier de zaal te runnen en heeft het contract met de gemeente per 1 januari 2020 opgezegd.”

Business case: D+B+F+M+O

SZA bestuurslid Esther Grondijs lichtte de business case toe aan de hand van de onderdelen  design, build, finance, maintain en operate. Zaken die in feiten en cijfers zijn te vatten, maar zo benadrukte zij: “Ook niet kwantificeerbare maatschappelijk baten zijn belangrijk in de besluitvorming. Met het sportgebouw wordt het mogelijk gemaakt, dat mensen meer bewegen (en dus fitter zijn) en kinderen leren zwemmen. Ook helpt het voorkomen dat ouderen in een isolement terechtkomen en maakt het een bloeiend verenigingsleven mogelijk.”

Design

Architect Max van Huut heeft een schets gemaakt van hoe het kan worden, een prachtig gebouw dat past in de omgeving van de Spoorlaan en voorziet in de behoeften van alle toekomstige gebruikers. “De kavel is relatief klein en heeft een onhandige vorm, maar de architect heeft het zo ontworpen dat de ruimte optimaal wordt benut,” lichtte Esther toe. “Ook hebben we professionele ondersteuning ingeschakeld van adviesbureaus en hebben we gesproken met de gebruikers van de Kees Bonzaal en het voormalige Meerbad. In het ontwerp is natuurlijk rekening gehouden met de normen van de KVLO en de KNZB, zodat verenigingen wedstrijden kunnen doen. We willen een toekomstbestendig gebouw realiseren: in gebruik (er is ruimte voor groei en nieuwe initiatieven), in materialen en onder meer energiezuinige installaties en zonnepanelen.”

Build

Omdat de Kees Bonzaal per 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zal zijn, is het noodzakelijk om begin 2018 met de bouw van het nieuwe sportgebouw te starten. Esther lichtte toe dat de stichtingen een professioneel bouwteam willen samenstellen, waarin gestreefd wordt naar intensieve samenwerking tussen partijen om zo te komen tot een energiezuinig en duurzaam sportgebouw. Een bouwcoördinator zal ervoor zorgen dat het gebouw tot stand komt binnen de gestelde kaders en afspraken, zo benadrukte Esther.

Finance

Om het sportgebouw te bouwen zal een nieuw te vormen stichting (vanuit de SZA en SAS) een lening aangaan. Hierover zijn al afspraken gemaakt met de Bank Nederlandse gemeenten. Bert Hummel van de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) lichtte toe dat hiervoor een borgstelling nodig is van de gemeente. Borgstellingen zijn in de gemeente De Ronde Venen niet ongebruikelijk, maar dit punt is voor veel raadleden wel een lastige kwestie. Esther benadrukte dat een borgstelling niet op de gemeentebegroting drukt, de BNG niet zomaar een lening zal verstrekken en daarbij een zorgvuldigheidseis heeft. Bovendien zal  de gemeente inzage hebben in de financiële situatie van het sportgebouw.

Maintain

Het nieuwe sportgebouw zal toekomstbestendig en duurzaam gebouwd worden. De stichtingen zullen echter alleen met bewezen technieken werken. “We willen geen risico’s lopen, dus we zullen geen proeftuin worden,” zo benadrukte Esther. “Door te werken met abonnementen met installateurs zullen we ook de onderhoudskosten goed kunnen beheersen. En we willen bouwen met onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen. Voor klein onderhoud willen we een technische commissie oprichten, zoals we destijds bij Het Meerbad hadden en nu ook bij de Kees Bonzaal gebeurt.”

Operate

De nieuwe stichting zal het sportgebouw zelf exploiteren. Vooral voor de zwemlessen zal uiteraard gediplomeerd personeel ingehuurd worden. Een manager zal verantwoordelijk worden voor de dagelijkse gang van zaken. De programmering van zwembad en sportzalen zal aansluiten op de behoeften van de bewoners, scholen, doelgroepen en verenigingen. “We streven naar een horizontale trainen. De sportkantine zal verpacht worden en bij de entree (met kleine horeca) willen we werken met vrijwilligers.”programmering voor vrijzwemmers, zodat zij veel en op vaste tijden kunnen zwemmen. De zwemlessen willen we kleinschalig maken, zodat kinderen echt aandacht krijgen en ze daardoor ook sneller hun diploma kunnen behalen. Door de grootte van de sportzalen zal het ook mogelijk zijn dat de hockey- en voetbalverenigingen in de winter binnen kunnen trainen. De sportkantine zal verpacht worden en bij de entree (met kleine horeca) willen we werken met vrijwilligers.”